Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1: Afspraken
Afspraken voor bezoek of behandeling worden altijd vooraf telefonisch, per mail of mondeling gemaakt. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Bij het maken van een afspraak stemt de clint in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina vermeld.

2: Contra-indicaties
Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care besluiten om de behandeling niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts. Om te voorkomen dat u op een afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te winnen.
Wanneer u ook maar enige twijfel heeft, dient u altijd eerst contact op te nemen met de huisarts voordat een afspraak bij Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care gemaakt wordt.

3: Annuleren
Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care helaas genoodzaakt het afgesproken tarief in rekening te brengen. Indien u te laat op de afspraak verschijnt wordt deze tijd gekort op uw behandeling.

4: Betalingen
Alle behandelingen dienen contant of per pin te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care.

5: Aansprakelijkheid
Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiele en/of immateriele schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.
Wanneer u zich laat behandelen bij Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care, dan is dit geheel op eigen risico.

6: Intake van uw gezondheid
Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beinvloeden, dan dient u dit vooraf door te geven.
Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het niet volledig inlichten van de medische informatie die voor de behandeling van belang zijn.
U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind.

Bij kinderen tot 16 jaar dienen beide ouders/wettelijk vertegenwoordigers een toestemmingsverklaring te onderteken alvorens tot behandeling overgegaan kan worden. Kinderen van 12 tot 16 jaar zijn mede beslissingsbevoegd en hebben het laatste woord. Vanaf 16 jaar zijn de kinderen zelf beslissingsbevoegd.

7: Privacy
Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. Persoonlijke en medische gegevens worden op een veilige manier opgeborgen. Zie ook punt 13: Privacybeleid.

8:Uitsluiting van deelname en behandeling
Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care behoudt zich het recht voor een klant van deelname of behandeling uit te sluiten.

9: Overig
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care te allen tijde worden gewijzigd.

10: Vergoeding
De therapeuten werkzaam bij Gezondheidpraktijk Ashana Holistic Care zijn aangesloten bij beroepsverenigingen en koepelorganisaties. Hierdoor kunnen behandelingen (deels) voor vergoeding in aanmerking komen door de zorgverzekeraar.
Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care heeft geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het declareren van de zorgkosten bij de zorgverzekering en of deze vergoed worden door de zorgverzekering.Het is de verantwoording van de klant om dit zelf te regelen.

11: Supplementen/geneesmiddelen
Supplementen of geneesmiddelen (onder andere: Homeopathische middelen, Fytotherapeutische middelen en Voedingssupplementen en meer) worden door Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care zorgvuldig voorgeschreven. Dosering en inname instructies worden ter plaatse met u besproken.
Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van inname instructies en de daardoor ontstane schade.
Klachten die ontstaan door foutief gebruik van de supplementen/geneesmiddelen zijn voor de verantwoordelijkheid van de klant.

Bij supplementen/geneesmiddelen die door Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care worden besteld bij een leverancier en bij de klant worden bezorgd, heeft de klant de verplichting de factuur hiervan aan de leverancier te voldoen. Gezondheidspraktijk Ashana Holistic Care neemt geen enkele verantwoording over het niet voldoen van de factuur van de klant. Supplementen/geneesmiddelen en/of remedies die de klant ter plaatse meekrijgt worden ook ter plaatse in de praktijk afgerekend.

12: Klachten
Bent u om de een of andere reden niet tevreden, of heeft u een klacht kunt u dit ten alle tijde bekend maken bij Gezondheidscentrum Ashana Holistic Care. Wij gaan graag met u in gesprek om samen een oplossing te vinden. Komen wij er samen niet uit dan is er de mogelijkheid om via de beroepsvereniging en het GAT (geschillencommissie voor de WKKGZ) of via het TCZ (tuchtcommissie complementaire zorg) bemiddeling aan te vragen. Via deze instanties zal de klacht dan verder behandeld worden. Klachten kunnen schriftelijk of per mail kenbaar gemaakt worden.

WKKGZ:
Wij vallen als CAT therapeuten onder het WKKGZ klacht recht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten, GAT. GAT is een rijks-erkende en volledig onafhankelijke WKKGZ geschillencommissie.
Voor meer informatie over onze klachtenregeling zie:https://gatgeschillen.nl

13: Privacybeleid

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Zijn wij gehouden aan de privacywetgeving.
Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen onder strikte regels moeten bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken.
Tevens moet vast staan welke gegevens van u bewaard worden en voor welk doel.

Wij vragen van u de volgende gegevens voor de volgende doeleinden:

Wat:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en/of e-mail adres

Waarvoor:
Contactgegevens, basisadministratie, facturatie

Wat:

  • Geboortedatum
  • Zorgverzekering
  • Verzekerdenummer (klantnummer) zorgverzekering

Waarvoor:
facturatie (eis zorgverzekeraars), basisadministratie

Wat:

  • Huisarts
  • behanelend specialist

Waarvoor:
Om eventueel en alleen met toestemming van de klant contact op te nemen voor overleg en/of informatie betreffende de behandeling(en).

Wat:

  • Alle relevante gegevens mbt de klacht, gezondheidssituatie en gezondheidsverleden
  • Eventueel medicijn gebruik
  • Eventueel supplementen gebruik

Waarvoor:
Afstemmen van de behandeling(en), zo effectief mogelijk inzetten van de behandeling(en).

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard.
De wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 15 jaar.

Iedere klant heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift hiervan ontvangen (na schriftelijk verzoek). Informatie aan derden (bv huisarts, specialist, overheid) wordt alleen verstrekt na een schriftelijke toestemmingsverklaring van de klant.

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek