Algemene voorwaarden

Ashana Holistic Education Algemene Voorwaarden
Op al onze behandelingen, consulten, cursussen, opleidingen en overige diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van kracht.

Aanmeldingsprocedure:

 • Het cursusgeld is inclusief inschrijfgeld en administratiekosten (€25,00).
 • Inschrijving voor de cursussen/opleidingen vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier. Na inschrijving krijgt u van ons een bevestiging per mail of post.
 • Aanmeldingsformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijving vindt plaats naar datum van de afronding van de aanmeldingsprocedure.
 • Indien er een wachtlijst bestaat ontvangt u hierover bij aanmelding bericht.
 • Toegang tot de cursus is slechts mogelijk na betaling van het volledige cursusgeld of na een overeenkomst tot gespreide betaling.
 • Om verzekerd te zijn van deelname aan een cursus/opleiding dient het resterend cursus bedrag uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de cursus te zijn ontvangen op het bankrekeningnummer dat u met de bevestiging van inschrijving wordt toegestuurd.
 • Tenzij door beide partijen anders schriftelijk overeengekomen is.
 • Alle cursussen/opleidingen vinden plaats indien zich hiervoor een minimum aantal deelnemers heeft ingeschreven. Bij onvoldoende deelnemers kan de cursus/opleiding later starten of mogelijk worden geannuleerd. In dat geval ontvangen deelnemers alle kosten retour.

Toelatingseisen:
Minimumleeftijd is 21 jaar.

Het studienivo van de geaccrediteerde opleidingen is HBO. Als vooropleiding geldt dan ook minimaal HAVO of een gelijkwaardige afgeronde opleiding.

Voor verdere cursussen/workshops op MBO en HBO nivo is een vooropleiding op resp. MBO en HBO vereist.

Een goede motivatie is noodzakelijk om de studie met succes te voltooien

Intakegesprek:
Voldoet u niet aan de vooropleidingseisen maar hebt u wel HBO denk- en werknivo, dan wordt u na inschrijving uitgenodigd voor een intakegesprek.

De toelatingscommissie beslist daarna over de toelating tot de opleiding.

Verandering in opleidingsdata:

 • Indien onverhoopt een cursus/opleiding vanwege onvoldoende aanmeldingen of anderszins geen doorgang kan vinden worden reeds gedane betalingen uiteraard volledig en onverwijld geretourneerd.
 • De cursus/opleidingsdata en -locaties kunnen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door ziekte van docenten) worden verplaatst. De docenten zullen de deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Absentie:

 • Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie.
 • De deelnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk bij de docent. Bij afwezigheid volgt extra studie- of oefenadvies om op eigen gelegenheid de gemiste lesstof in te halen.

Betaling:
Voor betaling van het cursusgeld ontvangt de deelnemer een factuur op naam, zodra de inschrijving definitief is. De deelnemer dient de factuur binnen de gebruikelijke betalingstermijn die op de factuur vermeld staat te voldoen.
Een regeling voor gespreide betaling is in overleg mogelijk. Bij bedragen onder de 200 euro is geen termijnbetaling mogelijk en zal het cursusgeld in 1x voldaan moeten worden binnen de gestelde betalingstermijn van 30 of 14 dagen. Zie hiervoor vermelding factuur.

Termijnbetaling zal schriftelijk vastgelegd worden. Hierin zal vermeld staan:

 • in hoeveel termijnen betaald moet worden.
 • de cursist zal per termijn een factuur ontvangen en deze binnen de gestelde betalingstermijn na factuurdatum die op de factuur vermeld is, betalen.

Certificering:
Eindkwalificatie Certificaat: Voor het verkrijgen van het certificaat dient men 90% van de opleiding gevolgt te hebben en de eindopdrachten met een voldoende afgesloten te hebben. Lessen die men gemist heeft kunnen in overleg in een andre groep ingehaald worden.

Beëindiging van de opleiding:
Als de deelnemer de opleiding tussentijds beëindigt of langdurig onderbreekt (voor meer dan 30% van het totaal aantal lessen), kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie van cursusgeld.

Annulering:
Op al onze cursussen/workshops geld een wettelijke bedenktijd van 7 dagen na aanmelding.
Binnen 6 weken voor aanvang van de cursus/opleiding kan de cursist kosteloos de cursus/opleiding schriftelijk via mail of post annuleren. Indien voor die tijd al een betaling heeft plaatsgevonden zal deze terugbetaald worden op de bankrekening van desbetreffende cursist minus €25,00 (inschrijfgeld en administratiekosten).
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van cursus/opleiding wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht. Indien voor die tijd al een betaling heeft plaatsgevonden zal deze terugbetaald worden minus 10% van het gehele cursusbedrag waarvoor de cursist zich ingeschreven heeft.
Na 4 weken voor aanvang van de cursus is geen annulering meer mogelijk en worden deze ook niet meer in behandeling genomen. Er zal geen restitutie meer plaatsvinden. Het gehele cursus bedrag zal in rekening gebracht worden en de cursist zal deze alsnog moeten voldoen.
Annulering van de cursus dient schriftelijk via e-mail of via post aan ons te worden verzonden.

Klachtenregeling:
Binnen 7 werkdagen na het eindevaluatiegesprek van de module/cursus kunnen bezwaarschriften/klachten schriftelijk per mail of per post ingediend worden bij Ashana Holistic Education t.n.v. de directie. Hierin moet duidelijk naam en adresgegevens vermeld worden en de argumenten waarover het bezwaar betrekking heeft. Een beroep dat te laat is ingediend wordt niet in behandeling genomen.

De directie, met uitzondering van de docent(e) van de betreffende module/cursus zal oordelen of het bezwaar gegrond is.
De directie deelt zijn beslissing, die in geval van afwijzing gemotiveerd dient te zijn, binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk per mail of per post aan de indiener mee.
Dit besluit is bindend voor beide partijen.
Klachten die niet door de directie van Ashana Holistic Education zelf afgehandeld kunnen worden zullen doorverwezen worden naar de klachtenregeling van KTNO.

 

Ashana Holistic Education staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr.: 12052716.

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek